KSIĘGA GOŚCI.
Proszę tutaj się wpisać do księgi gości. Proszę pozostawić ślad po sobie,
podać dokładny adres, to powiadomię 6 godzin wcześniej o końcu świata.
Kto nie przestrzega moich wskazówek, praw, poleceń i się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu?
Ten jest automatycznie usuwany i nie będę odpowiadał na zadane pytanie?
Zbudowałem stronę „pytania, Forum” żebyście zadawali pytania do mnie,
Żebyście mogli podyskutować o nurtujących was problemach,
źebyście mogli się dowiedzieć więcej o planie Bożym.
Dlatego proszę tam zadawać pytania i przestrzegać moich poleceń.
Patrzycie i nie widzicie, czytacie i nie rozumiecie, tylko kpiny sobie robicie.
Zbudowaliście bożków i do nich modlicie się, takich jak "patron, opatrzność boża,
zostań z bogiem, z panem bogiem, Maryja dziewica, Ojciec święty, intencje i inni",
modlicie się do nich i dlatego wasze modlitwy nie są wysłuchane.
Na innych stronach w kościołach pokazujecie bożka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pokłony,
jemu się kłaniacie i do niego modlicie się. Dlatego wasze modlitwy nie zostają wysłuchane.
ZADAJE WAM PYTANIE - ŚLEPCZE, DOKĄD IDZIESZ TĄ DROGĄ I GDZIE ONA CIEBIE DOPROWADZI?
CZY TE WASZE BOŻKI WAS POWIADOMIĄ 6 GODZIN WCZEŚNIEJ O KOŃCU ŚWIATA?
NIE ROZUMIECIE, KTO ZNA GODZINĘ KOŃCA ŚWIATA?
DZIĘKUJE BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND.

Imie:
E-mail:
Strona:
Numer:
Twoj wpis:  

Rok: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imie:Janusz Dodano:2005/09/01
Strona:
Wpis:
Bardzo proszê o powiadomienie mnie o koñcu œwiata. pozostajê w modlitwie. janusz

Imie:lesioand Dodano:2005/08/10
Strona: http://www.tvsat24.dt.pl
Wpis:
juz tu bywa³em ale z wiatrem mnie znów zawia³o, pozdrawiam i zapraszam

Imie:Marcin Dodano:2005/08/04
Strona: http://www.webteam.gc.pl
Wpis:
Witam, przej¿a³em i przeczyta³em co nie co na tej stronie WWW. Zapraszam na swoj¹ strone WWW: www.webteam.gc.pl

Imie:max Dodano:2005/07/31
Strona: http://darmax.70.pl
Wpis:
Bardzo dobra strona.Wiele ciekawych materialow.Pozdrowienia dla admina i wszystkich bywalcow strony.max Zapraszam do siebie http://darmax.70.pl

Imie:Maciej Dodano:2005/07/18
Strona:
Wpis:
Dziêkowaæ Panu za Brata Panka i jego niezwyk³¹ dobroæ. Jestem œlepy duchowo i chcê zacz¹æ widzieæ, ale sam jestem zbyt s³aby ¿eby tak siê. Dziêkujê za rozwianie w¹tpliwoœci i danie mo¿liwoœci pod¹¿ania zgodnie z planem Bo¿ym.

Imie:Beduin Dodano:2005/05/28
Strona:
Wpis:
Panie b³ogos³aw takich ludzi jak twórca Mi³osiedzia Bo¿ego dzieki niemu wiem jak ¿yæ i walczyæ z szatanem który kusi³ m± duszê. Znalaz³em drogê, drogê ku stwórcy.Oby Bóg zes³a³ nam wiêcej takich ludzi bo potrzebujemy ich aby wskazywali nam drogê. Bóg zap³aæ.

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2005/05/26
Strona: http://www.milosierdzieboze.com
Wpis:
Mi³osierdziem Bo¿ym Pozdrawiam Was. Co wam dam to macie, a czego nie dam to tego nie macie? Da³em dnia 26/5/2005r. Dudkowi i Liverpool zwyciê¿yæ, a dla was ile radoœci i satysfakcji sprawi³em. Wszyscy ludzie na ca³ym œwiecie s¹ dzieæmi Boga Ojca ¯ywego, raz Bóg Ojciec daje zwyciê¿yæ jednemu a nastêpnym razem drugiemu. Po zwyciêstwie, nale¿y podziêkowaæ tak jak to zrobi³ nareszcie, dnia 20/1/2002r. Adam Ma³ysz. Nale¿y siê cieszyæ ze zwyciêstwa i dziêkowaæ i prosiæ o nastêpne zwyciêstwo, wypowiadaæ s³owa: LICZÊ NA CIEBIE OJCZE, ¯E OTRZYMAM DZISIAJ ZWYCIÊSTWO I NASTÊPNE ZWYCIÊSTWO DZISIAJ. Musi siê wype³niæ Plan Bo¿y. Nale¿y modliæ siê po Nowemu, a nie trzymaæ kciuki, tak jak to teraz robicie. Prosiæ Mi³osierdzie Bo¿e, a otrzymacie nastêpne zwyciêstwo. Dziêkujê bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:lesioand Dodano:2005/05/24
Strona: http://www.tvsat24.dt.pl
Wpis:
jak tu niebyc, pozdrawiam

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2005/05/22
Strona: http://www.milosierdzieboze.com
Wpis:
Pisa³em wam, kiedy Andrzej Go³ota bêdzie mistrzem œwiata? Przestañcie grzeszyæ i ubli¿aæ Mi³osierdziu Bo¿emu. Co wam dam to macie, a czego nie dam to tego nie macie? Musi siê wype³niæ Plan Bo¿y. Jeszcze Andrzeja Go³oty godzina nie wybi³a. Napisa³em wam, ale moje listy i wpisy s¹ usuwane, Kiedy bêdzie Go³ota mistrzem œwiata? Jak ja brat Panek Tadeusz Edmund bêdê jego menad¿erem? Wiêcej informacji, kiedy Andrzej bêdzie mistrzem œwiata, Znajdziecie na stronie, w temacie przepowiednie. www.milosierdzieboze.com Dziêkujê bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:Tomasz Dodano:2005/05/19
Strona:
Wpis:
Jestem oœwiecony i bardzo ciê prosze napisz mi na moj¹ skrzynkê pocztow¹ w sprawie kupna wk³adek do butów

Imie:Marcin Dodano:2005/05/13
Strona:
Wpis:
Witam Panie Tadeuszu! Nazywam sie Marcin Prokopowicz mieszkam w Polsce gdzie studiuje. Niedawno dopiero dowiedzialem sie o Pana stronie i z niedowierzaniem ¶ledzê jej zawarto¶æ. Chetnie przy³±czy³bym siê do dzie³a, które Pan tu rozpocz±³, bo widzê ze ¶wiat zmierza w przepa¶æ. Aczkolwiek z powodu braku sta³ego dostêpu do internetu nie jest to mo¿liwe. Mia³em ostatnio nawet wizjê, Holandia by³a ca³a zalana. By³ te¿ pewien symbol, który pojawi³ siê w tej wizji, p³on±ce, bia³e drzewo ale nie wiem co to oznacza. To na tyle, pozdrawiam do us³yszenia.

Imie:Pisarka Dodano:2005/05/01
Strona: http://www.korepetycje.com
Wpis:
Korepetycje.com Pomoc w pisaniu i edytowaniu prac szkolnych w jêzyku angielskim. T³umaczenia polsko-angielskie. pisanie, wypracowania, wypracowanie, prace szkolne, angielski,polski,zadanie domowe,pomoc

Imie:Alina Dodano:2005/04/12
Strona:
Wpis:
By³am tu, pozdrawiam. Jak otrzymaæ obraz?

Imie:Daniel Dodano:2005/04/08
Strona: http://www.noworodek.net
Wpis:
No wlasnie, kiedy bedzie koniec swiata?

Imie:Monika Dodano:2005/04/07
Strona:
Wpis:
Kiedy bêdzie koniec œwuiata

Imie:Agata Dodano:2005/04/06
Strona:
Wpis:
Niestety stronki nie posiadam zadnej :( ale pracuje nad nia

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2005/04/01
Strona: http://www.milosierdzieboze.com
Wpis:
Mi³osierdziem Bo¿ym Pozdrawiam Was. To jest kolejna próba dla papie¿a, Polski, polaków i œwiata. A ile jeszcze bêdziecie podani próbom? OdpowiedŸ jest w temacie trzeci promieñ. Nale¿y odmawiaæ modlitwê "Liczê na Ciebie Ojcze". Modlitwa jest w temacie Modlitwy. http://www.milosierdzieboze.com/modlitwy.php Jezus Chrystus ma trzeci promieñ, dlaczego? Obraz o trzech promieniach, który wydaje zapachy i uzdrawia ludzi na potwierdzenie tego, ¿e? Wiêcej informacji jest i bêdê ujawnia³ na stronie. www.milosierdzieboze.com Na tej stronie jest lekarstwo na papie¿a chorobê? Proszê przeczytaæ temat Œwiêta Faustyna Kowalska. http://www.milosierdzieboze.com/swfaustyna.php Ujawni³em nowe tajemnice w temacie trzeci promieñ. http://www.milosierdzieboze.com/trzeci_promien.php Dziêkujê bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:Syntia Dodano:2005/03/13
Strona:
Wpis:
Ciekawe ksi¹dz przepowiednie glosi. Tylko co ma Go³ota do koñca œwiata to nie wiem. Tak samo polityka. Ave...

Imie:Alice Dodano:2005/03/11
Strona:
Wpis:
Pozdrawiam...

Imie:Viola i Artur Dodano:2005/03/07
Strona:
Wpis:
Podziwiamy Ciebie i Twoja odwage. Zyczymy powodzenia w przyszlej dzialalnosci.

Imie:Magdalena Dodano:2005/02/19
Strona:
Wpis:
Proszê o kontakt.

Imie:Krzysztof Dodano:2005/02/16
Strona:
Wpis:
Bo¿e mi³osierny miej lito¶æ nad nami grzesznymi.

Imie:Kazimierz S. Kopacz Dodano:2005/02/04
Strona:
Wpis:
Pozdrowienia z Chicago, Kazimierz S. Kopacz USA

Imie:Ania Dodano:2005/01/27
Strona:
Wpis:
dziêkujê za wpis do mojej ksiêgi goœci. muszê przyznaæ, ¿e poczu³am siê zaintrygowana tym wpisem. strona mnie siê podoba, tylko jak mo¿esz powiadomiæ kogokolwiek o koñcu œwiata? to przecie¿ wie tylko Stwórca. mo¿liwe, ¿e nie przeczyta³am jeszcze wszytkiego...

Imie:Mateusz Dodano:2005/01/25
Strona:
Wpis:
"Jeden i nigdy samotny - o Bogu" Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby siê staæ naszym przyjacielem i powiernikiem we wszystkich trudnych chwilach naszego ¿ycia. ks. Jan Twardowski Œwietna strona potrafi wprowadziæ w zadume. Zapraszam do odwiedzenia mojej stronki http://www.mati1977.alleluja.pl/

Imie:Krzys Dodano:2005/01/20
Strona:
Wpis:
Bêdê g³osi³ imiê Twoje swym braciom i chwaliæ Ciê bêdê poœród zgromadzenia.

Imie:Patryk Dodano:2005/01/20
Strona:
Wpis:
Stronka jest fajna i pozdroooo dla wszystkich czes.