KSIĘGA GOŚCI.
Proszę tutaj się wpisać do księgi gości. Proszę pozostawić ślad po sobie,
podać dokładny adres, to powiadomię 6 godzin wcześniej o końcu świata.
Kto nie przestrzega moich wskazówek, praw, poleceń i się wpisuje a ubliża i nie podaje swojego adresu?
Ten jest automatycznie usuwany i nie będę odpowiadał na zadane pytanie?
Zbudowałem stronę „pytania, Forum” żebyście zadawali pytania do mnie,
Żebyście mogli podyskutować o nurtujących was problemach,
źebyście mogli się dowiedzieć więcej o planie Bożym.
Dlatego proszę tam zadawać pytania i przestrzegać moich poleceń.
Patrzycie i nie widzicie, czytacie i nie rozumiecie, tylko kpiny sobie robicie.
Zbudowaliście bożków i do nich modlicie się, takich jak "patron, opatrzność boża,
zostań z bogiem, z panem bogiem, Maryja dziewica, Ojciec święty, intencje i inni",
modlicie się do nich i dlatego wasze modlitwy nie są wysłuchane.
Na innych stronach w kościołach pokazujecie bożka z przebitym prawym bokiem i jemu oddajecie pokłony,
jemu się kłaniacie i do niego modlicie się. Dlatego wasze modlitwy nie zostają wysłuchane.
ZADAJE WAM PYTANIE - ŚLEPCZE, DOKĄD IDZIESZ TĄ DROGĄ I GDZIE ONA CIEBIE DOPROWADZI?
CZY TE WASZE BOŻKI WAS POWIADOMIĄ 6 GODZIN WCZEŚNIEJ O KOŃCU ŚWIATA?
NIE ROZUMIECIE, KTO ZNA GODZINĘ KOŃCA ŚWIATA?
DZIĘKUJE BARDZO. BRAT PANEK TADEUSZ EDMUND.

Imie:
E-mail:
Strona:
Numer:
Twoj wpis:  

Rok: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imie:Max Dodano:2004/12/27
Strona:
Wpis:
£adna strona, zapraszam na swoj¹: http://www.dotacje.info.pl

Imie:Adela i Szymon Bak Dodano:2004/12/12
Strona:
Wpis:
Bardzo Ciekawa Strona! Zapraszamy na nasze strony: http://poltranslator.friendpages.com http://www.polmatch.us http://www.internationalfriendspage.info Zyczymy Wesolych Swiat, Adela i Szymon Phoenix, Arizona USA

Imie:alicja Dodano:2004/11/30
Strona:
Wpis:
fajna stronka pozdrawiam www.perfumy-sklep.pl www.flakonik.pl

Imie:Henryk Zofia Dawid Leonowicz Dodano:2004/11/29
Strona:
Wpis:
Serdecznie pozdrawiamy Brata Panka i oczekujemy na informacje o koñcu œwiata.

Imie:Tomasz Micha³ Roszkowski Dodano:2004/11/16
Strona:
Wpis:
napisz mi dok³adnie o tych przepowiedniach bo nie moge uwierzyæ w niektóre,czasem nawet œmieszne mi siê wydaj¹ bez szczegó³ów. No to czekam.

Imie:boss Dodano:2004/11/03
Strona:
Wpis:
fajna strona pozdrawiam i zapraszam do www.perfumy-sklep.pl

Imie:Serweryn Dodano:2004/10/18
Strona:
Wpis:
CHwalê Uroczyœciê Jezusa Ciebie I NAród Rozwa¿nY Jeszcze. Rozszyfrujcie drodzy uzytkownicy tej strony wiersz podany wy¿ej.

Imie:Józef Dodano:2004/10/09
Strona:
Wpis:
Tu by³em! Józef Tkaczuk

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2004/09/08
Strona:
Wpis:
Dziêkujê bardzo za nades³any list za wpis. Dzisiaj nazywacie ten materia³ przeœcierade³kiem, a po odm³odzeniu mnie, czyli Przemienieniu Pañskim, bêdziecie nazywaæ te przeœcierade³ko „ROMI” RELIKWI¥ MI£OSIERDZIA BO¯EGO i bêdziecie dawaæ po $1000.00 Dolarów, ¿eby tylko je mieæ. Kto wierzy i modli siê po nowemu bêdzie otrzymywa³ widzenia? Dziêkujê bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund

Imie:Wojciech Dodano:2004/09/07
Strona:
Wpis:
Na kolana i wzoszê g³os do nieba jak serce krawe skapiwszy krwi¹ na z³ocone wrota samego EDENU, a zobaczy³em, ¿e nie inaczej - jak Brat Panek Tadeusz o posze¿onej gamie barw zbawienia, on jest tym który obaczy³ i co nie przegapi³ i mu nie umk³o, choæ mog³o, jak tym b³¹dz¹cym co siê pogubili I ¿e za jego to przyczyn¹, a dla nas, i dla mnie i dla ciebie i jego, jak najbardziej i oczywiœcie jasno mi sprawê przeœwitli³ i objawi³. Ja chcê byæ, pomóc, pos³u¿yæ widzieæ znaczy na rzecz i chwa³ê i pokazaæ przekaz dla t³uszczy i Cukrów. S³u¿yæ by tworzyæ, Chwa³a Ci Bracie. Jestem gotów muram staæ jak strop i pod³oga pewnie jak stal na morskim dnie podkarmieniem - just write mi, ja pos³u¿ê gladly.

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2004/09/06
Strona:
Wpis:
Dziêkujê bardzo za nades³any list za wpis. Przepowiednie z Czes³awem Mi³oszem siê sprawdzi³y. Bo ju¿ siê wyprowadzi³a jego dusza z Polski do USA. Proszê rozwijaæ swoje trzecie oko, to i ty bêdziesz widzia³a to, co ja widzê. Bêdziesz widzia³a gdzie twoja dusza zostanie przeprowadzona, gdzie i kiedy siê urodzisz i kim bêdziesz w nastêpnym wcieleniu? "W informacje o mnie" napisa³em jak nale¿y siê æwiczyæ? Dziêkujê bardzo i ¿yczê powodzenia w æwiczeniu na lustrze. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:sylwia Dodano:2004/09/06
Strona:
Wpis:
Czy Czes³aw Mi³osz przeprowadzi³ siê ju¿ do USA??

Imie:o. Augustyn Dodano:2004/09/03
Strona:
Wpis:
BRACIE PANKU TADEUSZU EDMUNDZIE! TYŒ JEST ON! OCZEKIWANY! WYP£AKANY! UWIELBIONY! CA£A POLSKA CIÊ CZEKA!!!

Imie:T.H Dodano:2004/09/02
Strona:
Wpis:
by³em tu, Tony Halik

Imie:Black-ów_dwóch Dodano:2004/08/06
Strona:
Wpis:
BARDZO ciekawe... Jak ktoœ je œniadanie/obiad/kolacjê/precelka to mo¿e siê zad³awiæ... :/

Imie:Team EYECITY Dodano:2004/07/20
Strona:
Wpis:
Alternatywny ¯arski Serwis M³odzie¿owy .::EYECITY::. www.eyecity.prv.pl / eyecity(at)tlen.pl A strona... hmm no coz, ciekawe bardzo :)

Imie:Soldier Dodano:2004/07/15
Strona:
Wpis:
UPS.... nie zauwarzy³em ksiêgi goœci i wpisa³em siê na Pytania przepraszam... i jeszcze raz dziêkuje za odwiedzenie mojej strony zapraszam wszystkich oto adres http://www.radmen.webpark.pl/ jest na niej obszerny download pe³nych wersji gier zapraszam... i dziêkuje...

Imie:Mal Dodano:2004/07/15
Strona:
Wpis:
Bracie! Dziêkujê Ci za udostêpnienie na tej stronie przepowiedni i cennych rad. Bêdê wdziêczna za informacjê o koñcu œwiata. Mallory

Imie:alan Dodano:2004/07/12
Strona:
Wpis:
Bracie Panku Tadeuszu Edmundzie! prosze o wiecej informacji na temat Milosierdzia Bozego, Trzeciego Promienia, Przemienienia oraz Konca Swiata na mojego maila: lan_ar4@wp.pl . niech Bóg Cie blogoslawi Bracie Panku Tadeuszu Edmundzie! pozdrawiam Alan

Imie:klaudia Dodano:2004/07/10
Strona:
Wpis:
pogadamy na gg to mój numer 1200676

Imie:Olga M Dodano:2004/07/05
Strona:
Wpis:
Jestem pod ogromnym wra¿eniem: Brat Panek to jest dopiero KTOŒ! Przeczyta³am dok³adnie ca³¹ tê witrynê, widzenia i objawienia, przepowiednie i proroctwa - coœ niesamowitego!! A najwiêksze wra¿enie zrobi³y na mnie niekóre wpisy w Ksiêdze Goœci i wiersze o tym wspania³ym, Bracie naszym!!! One najlepiej œwiadcz¹ o jego wielkoœci - bo przecie¿ nie pisuje siê w³aœciwie wierszy o kimœ ¿yj¹cym, tylko wyj¹tkowe postacie w dziejach ludzkoœci zas³u¿y³y sobie na uwiecznienie ich w poezji! Czy¿ nie mam racji? Bracie Panku! Jestem z tob¹ - na zawsze...

Imie:Kamilla Dodano:2004/06/30
Strona:
Wpis:
Bracie,jestem Twoja najwierniejsza fanka Sama rowniez mam widzenia.. Widze mojego meza Michala calego w plomieniach.. Niekiedy jego zachowanie wskazuje na to ze jest opetany przez samego diabla Kompletnie nie wiem jak sobie z tym radzic.. czy to moze byc prawda? A w drodze dziecko... boje sie ze rowniez bedzie opetane! co robic!

Imie:Jadwiga i Lucyna Dodano:2004/06/25
Strona:
Wpis:
Jeste?my m?odymi adeptami Twej wiary Ojcze, która otworzy?a nam oczy na okrucie?stwo dusz naszych i niewiernych. Odt?d w bezsenne noce modlimy si? PO NOWEMU ZA ..... fiut fiut fiut!!!!! Ale jaja!!!! Kurde, dobre:))))) Ca?uski, pa pa

Imie:mranderson Dodano:2004/06/09
Strona:
Wpis:
Zalozylismy fanklub Brata Panka - prosimy o materialy edukacyjne: mile widziane: wydawnictwa, prasa, koszulki z wizerunkiem BRATA, czapeczki z logo; buty NIKE z wk³adkami ROMI, i cztery zestawy "egzorcysta". POZDRAWIAMY! FANKLUB BRATA PANKA.

Imie:lesioand Dodano:2004/06/03
Strona:
Wpis:
pozdrawiam i zapraszam na nasz¹ strone www.tvsat.xu.pl. mi³o bêdzie gosciæ, a modlitwy zawsze mozna pos³uchaæ

Imie:SAMAEL Dodano:2004/05/28
Strona:
Wpis:
ja tez sie na ten koniec swiata pisze. Warto wiedziec kiedy to bedzie, czy to czasem juz nie jest koniec swiata? Bracie, daj znak.

Imie:Damian Dodano:2004/04/30
Strona:
Wpis:
wItam Brata, prosze berdzo o powiadomienie mnie o tych dniach konca bym mugl sie udac w gory.

Imie:mir Dodano:2004/04/18
Strona:
Wpis:
mnie tez prosze powiadomic zebym móg³ sie przygotowac tak d³ugo juz czekam

Imie:Merlyn Dodano:2004/04/01
Strona:
Wpis:
Jesli Wielebny Brat wysyla innym takie informacje o koncu swiata,to ja takze bardzo o to prosze i pozdrawiam! Merlyn

Imie:Ruth Dodano:2004/03/29
Strona:
Wpis:
Czy moze Brat powiadomic mnie o koncu swiata? Bardzo mnie to interesuje! Pozdrawiam! Ruth

Imie:Brat Krzysztof Dodano:2004/03/11
Strona:
Wpis:
Chcialem zglosic Swoja aprobate do gloszenia Nowego Slowa Bozego na terenie kraju . Jestem ciekaw co ze soba niesie ten obiecujacy dar ktorym obdaza nas Pan Jezus . Mam nadzieje na nawiazanie kontaktu oraz polaczenie wspolnych sil w gloszeniu nowej nowiny Pana Boga . ul.Skoczylasa 23/2 Wroclaw 54-071

Imie:Big John Dodano:2004/03/09
Strona:
Wpis:
zapraszam na stronkê poœwiecon¹ malarstwu oraz tworczoœci malarza Zbigniewa Bereszki - www.bereszka.free.pl

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2004/02/03
Strona:
Wpis:
Szukacie szatana i zastanawiacie sie gdzie on jest? Umiescilem ten list w mojej ksiedze, gosci, zeby wam pokazac, co potrafi szatan robic. Jeszcze nie jestem popularnym a juz zada 100000. Gdy zaczne budowe mojej swiatyni w Malczycach to wtedy bedzie zadal milionow odemnie. Wpisywanie sie do ksiegi gosci nie podaje swojego adresu, tylko lewy albo wymyslony, nieprawdziwy, podszywa sie pod prymasa polski TO JEST ON, TEN SZATAN W LUDZKIM WCIELENIU. Prowokuje was do dyskusji na inne tematy i wysmiewa, sie z was i ze mnie I PRZESKADZA W BUDOWANIU MOJEJ WIARY. Prosze zobaczyc w mojej ksiedze gosci jego wpisy pod nazwa ZIUTA, MONIKA i inne, niektore pozostawilem a inne zostaly usuniete. Napisalem w informacji o mnie, ze mnie przesladuja. Dlatego pozostawilem te wpisy zeby wam udowodnic jak mnie, przesladuja i co dla was jest wazniejsze, trzeci promien, czy to, co wam przekazuje. Doskona³y przyk³ad walki dobra ze zlem, dzisiaj wygrywa zlo, gdy wybije moja godzina, czyli Przemienienie Panskie, bedzie wygrywac Dobro. Przyjdzie do mnie i powie przepraszam, bo sie pomylilem, niestety ja mu wypomne jego grzech i nie przebacze. Wkrotce ujawnie jego nazwisko i podam namiary. Dla takich ludzi NIE DAM KROLESTWA NIEBIESKIEGO NA ZIEMI, CO PRZESZKADZAJA I NIE WIERZA, CZYLI ZERO TOLERANCJI. Przyjdziecie po moje Uzdrowienia Swiecenia i Blogoslawienstwa Wszyscy, Od ksiedza po papieza, NA KOLANACH Z LZAMI W OCZACH Z MODLITWA NA USTACH. Dziekuje bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund.

Imie:Kardyna³ Józef Glemp - Prymas Polski Dodano:2004/02/02
Strona:
Wpis:
No i co palancie. Nic nie odpowiadasz mendo jedna. Wysra³eœ jakieœ mod³y a obraz jak smierdzia³ tak œmierdzi. Chcia³em go zerwac ale zlaz³ razem z tynkiem jak pisa³eœ, ale teraz ten odór czuæ tak¿e od tynku. Rz¹dam odszkodowania powiedzy 100000$. Mo¿e byæ w ratach, ale wtedy dolicczê procent. Czekam na szybk¹ odpoewiedŸ. Jak uzbierasz kasê to podam ci konto. Propozycje interesów nadal aktualne. Pozdrawiam Kardyna³ Józef Glemp - Prymas Polski - - - r e k l a m a - - - Ogromny wybór logosów, obrazków, kolorowych tapet, animacji tylko na http://gsm.tenbit.pl/

Imie:Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2004/01/31
Strona:
Wpis:
Dziekuj bardzo za zadanie pytania. Zrobilem strone w temacie OGLOSZENIA – odpowiedzi- zeby zadawac pytania do mnie. Prosze podac swoje namiary i wpisac swoje pytanie do tematu odpowiedzi a ja odpowiem na nortujace ciebie, was pytania. Ksiega gosci sluzy do tego zeby pozostawic slad po sobie, podac dokladny adres, to powiadomie 6 godzin wczesniej o koncu swiata. Bo macie bardzo duzo pytan do mnie? bede odpowiadal tylko na te pytania, ktorzy przeszczegaja zasad podanych na moich stronach. Dziekuje bardzo. Brat Panek Tadeusz Edmund

Imie:Jasnowidz Brat Panek Tadeusz Edmund Dodano:2004/01/04
Strona:
Wpis:
Katastrofa Boeinga: Francuski minister transportu Gilles de Robien powiedzia³, ¿e wszystkie hipotezy dotycz¹ce przyczyn katastrofy "obracaj¹ siê wokó³ awarii technicznej". Mialem widzenia, ze przyczyna wypadku Beninga, byly uszkodzone uszczelki w silnikach, symeringi na wale glównym. Dziekuje bardzo.